Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu SKLENĚNÝ SHOP CZ umístěného na webovém rozhraní www.sklenenyshop.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností:

REDEFIN s.r.o., se sídlem U Výstaviště 1297/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,
IČ: 286 56 563
DIČ: CZ28656563                                   
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45315,

adresa pro doručování: U Výstaviště 1297/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
telefonní číslo: + 420 581 332 455, + 420 731 577 450
kontaktní e-mail: info@sklenenyshop.cz

 jako prodávajícím

a vámi jako kupujícím.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Jste-li podnikatel nebo právnická osoba, je možné ve smlouvě sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek a tato odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Uvedete-li v objednávce své identifikační číslo osoby (IČ), budeme mít za to, že jste podnikatelem. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

- těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
- Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
- Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
- podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
- objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Znění těchto obchodních podmínek vám zašleme spolu s přijetím objednávky z naší strany.

 1. KUPNÍ SMLOUVA

  2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků (pro spotřebitele se tato cena zboží nezvyšuje). Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Jste-li podnikatelem, můžete se na webovém rozhraní registrovat. Pokud se registrujete, spadáte do některé z kategorií uvedené v sekci velkoobchod v kolonce „Určeno pro“ a zároveň požádáte o přidělení výhod velkoobchodního zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu obchod@sklenenyshop.cz, můžete po přihlášení automaticky využívat výhod uvedených na webovém rozhraní, včetně snížení výsledné kupní ceny. Současně Vás můžeme požádat o potvrzení Vašeho podnikatelského oprávnění.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“, čímž se zároveň zavazujete uhradit kupní cenu v plné výši. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 0 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Jste-li spotřebitelem, objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.4 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné.

Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

Jste-li podnikatelem, v případě zrušení objednávky z Vaší strany máme nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží.

2.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

2.6. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.7. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

 1. CENA

   3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.4 těchto obchodních podmínek.

3.2. Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

- v hotovosti nebo bezhotovostně (platební kartou) při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
- bezhotovostně platební kartou;
- platební metodou „Twisto“ (spočívající v odložení platby o 14 dní, případně o delší časový úsek, za poplatek dle podmínek Twisto);
- bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.1. Platba při využití metody „Twisto“

Platba platební metodou „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Twisto“), na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto.

V případě, že si vyberete platební metodu „Twisto“, prohlašujete, že jste svéprávný/á a starší 18 let a zároveň, že jste si vědomi toho, že platební metoda „Twisto“ a služba „Twisto“ jako taková je určena pouze osobám splňující tyto uvedené požadavky.

V případě, že využijete platební metodu „Twisto“, kterou Vám zprostředkováváme a kterou poskytuje společnost Twisto, jste povinni uhradit kupní cenu do 14 dnů ode dne odeslání zboží.

V případě využití platební metody „Twisto“ se splatnost kupní ceny řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto.

Nezaručujeme a nejsme povinni Vám zajistit nepřetržitý přístup k využívání platební metody „Twisto“.

Zvolením platební metody „Twisto“ a následným odsouhlasením volby platební metody „Twisto“ společnosti Twisto zároveň souhlasíte s Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto. V případě, že Vám společnost Twisto odmítne poskytnou platební metodu, resp. službu „Twisto“, bude Vaše objednávka (resp. smlouva) zrušena. V tomto případě můžete udělat novou objednávku a zvolit jinou platební metodu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že nejsme účastníkem smluvních vztahů mezi Vámi a společností Twisto. Neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností ze zprostředkovatelské smlouvy ani neneseme odpovědnost za případnou škodu Vám vzniklou v souvislosti se zprostředkovatelskou smlouvu.

4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti (nebo bezhotovostně při převzetí zboží) je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.4. těchto obchodních podmínek nebo od vystavení zálohové faktury. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Toto ustanovení se neaplikuje v případě platby metodou „Twisto“ podle článku 3.1. těchto obchodních podmínek.

Jste-li podnikatelem, může Vám být při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody, která nám Vaším prodlením vznikla, tím není dotčen. V případě Vašeho prodlení s úhradou ceny jsme rovněž oprávněni pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech Vašich splatných závazků.

4.3. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR). V jiných měnách je možné platit jen po dohodě s námi.

4.4. Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč.

Zálohu ve výši 100 % zpravidla požadujeme u zboží vyráběného na zakázku, tj. zejména u pískování zboží.

Upozorňujeme, že pokud zvolíte úhradu platby bezhotovostním převodem a uhradíte platbu dříve, než z naší strany dojde k uzavření smlouvy v souladu s bodem Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.., jedná se o zálohu na uhrazení ceny zboží. V případě, že smlouva bude následně uzavřena, započte se záloha na cenu zboží.

Jsme oprávněni neumožnit placení po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky – podnikatele.

4.5. Jak vystavujeme daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

5.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

5.3. Kdy vám zboží dodáme?

Čas dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby, zboží však dodáme nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy.

Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do jednoho pracovního dne od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě před dodáním zboží). Doba dodání se přiměřeně prodlužuje v případě odsouhlasené změny Vaší objednávky.

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

5.4. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. Berte na vědomí povahu dodaného zboží a po převzetí zkontrolujte její kompletnost a nepoškozenost bezodkladně. V případě zjištění nedostatků nás co nejdříve kontaktujte a zašlete nám příslušnou fotodokumentaci.

Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.5. Jak postupovat po převzetí zboží v případě, že jste nespotřebitelem?

Neprodleně po převzetí zboží jste povinni zkontrolovat zboží, zejména jste povinni zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu jste povinni nám jej oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady jste povinni vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci nám zaslat spolu s oznámením závady. Pokud jste podnikatel a neoznámíte nám nesoulad dodaného zboží ve výše uvedené lhůtě, zanikají Vaše práva spojená s převzetím zboží.

5.6. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete v čase dodání dle bodu 5.3., máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

V případě zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží), máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Jste-li spotřebitelem, platí pro Vás ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy uvedená v bodech 2. – 6.8. Jste-li podnikatelem případně jiným                               nespotřebitelem, platí pro Vás ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy uvedená v bodech 6.3., 6.7. a 6.9. – 6.11.

6.2. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená osoba odlišná od dopravce převzal zboží; nebo

- poslední kus zboží, objednal-li jste v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
- poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
- první dodávku zboží, jedná-li se o pravidelnou dodávku zboží po ujednanou dobu.

U nás můžete (nad rámec zákonné úpravy) od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

6.3. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena, včetně závazků z vedlejších smluv; tím není dotčeno ustanovení bodu 6.4. a 6.5.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

V případě, že dojde k částečnému odstoupení od smlouvy, tj. odstoupíte od části objednávky, čímž dojde ke snížení ceny objednávky a snížení této ceny objednávky ovlivní splnění podmínek pro poskytnutí dalších výhod, např. slevy či služby (např. doprava) zdarma, jsme oprávněni Vám tyto poskytnuté výhody zpětně napočítat v plné hodnotě a započíst oproti Vašemu právu na vrácení části kupní ceny.

Pokud částečně odstoupíte od smlouvy bude Vám na nákladech dodání vrácená pouze částka, která představuje rozdíl mezi cenou dopravy celé zásilky a cenou dopravy zboží, u kterého jste od smlouvy neodstoupil.

6.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Pokud se rozhodnete zboží vrátit, doporučujeme použít formulář uvedený na našem webovém rozhraní, který vás provede procesem vrácení zboží.  Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

- kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
- písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

6.5. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Zboží je možné vyzkoušet pouze v takovém rozsahu, aby bylo možné se seznámit s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).

6.7. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

- o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, pokud byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro        odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni;
- o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo přizpůsobeno pro vaši osobu.

6.8. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
- zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

6.9. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my, jste-li podnikatelem?

Nad rámec důvodů uvedených v článku 6.8. těchto obchodních podmínek, můžeme od smlouvy odstoupit do doby, než převezmete zboží. V takovém případě Vám vrátíme kupní cenu, kterou jste již zaplatil, bezhotovostně na účet, který nám sdělíte, nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám žádný do 5 dnů od odstoupení nesdělíte).

Dále jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, jste-li v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2 týdny od data splatnosti.

6.10. Kdy můžete a kdy nemůžete od smlouvy odstoupit Vy, jste-li podnikatelem?

Jste oprávněni odstoupit od smlouvy, jsme-li v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

Nejste oprávněni odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.11. Jak odstoupit od smlouvy, jste-li podnikatelem?

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 1. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A OBCHODNÍ POLITIKY PRODÁVAJÍCÍHO

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
- uchovávat jako důvěrné;
- neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

7.3. V případě, že opakovaně a závažně porušujete při své obchodní činnosti naši obchodní politiku nebo obchodní politiku výrobce zboží, můžeme spolupráci            s Vámi ukončit. V takovém případě si vyhrazujeme též právo odstoupit od jakékoliv smlouvy uzavřené s Vámi.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174b občanského zákoníku). Ustanovení § 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

9.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

9.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Stížností se následně budeme zabývat a pokusíme se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

9.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 - Strašnice, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 261 263 574) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ
   

10.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

10.2. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

10.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 1. RECENZE

11.1. Kdo může přidat recenzi?

Veškeré uživatelské recenze na webovém rozhraní jsou psány našimi skutečnými zákazníky, kterým jsme na základě nimi utvořené objednávky dodali jimi požadované zboží.

Přidávání recenzí je umožněno pouze po dokončení nákupu na webovém rozhraní, a to prostřednictvím odkazu, který je zákazníkovi zaslán prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní.

Na webovém rozhraní mohou být rovněž zveřejňovány recenze, které byly našimi zákazníky zveřejněny na veřejných internetových službách, zejména v rámci služeb Google, Heuréka a Firmy.cz.

11.2. Jak recenze ověřujeme?

Každou recenzi před jejím zveřejněním ověřujeme. Recenzi může přidat pouze zákazník, který dokončil nákup na webovém rozhraní.

Před převzetím a zveřejněním recenze z výše uvedených veřejných internetových služeb na webovém rozhraní ověřujeme, zda recenze byly sepsány našimi skutečnými zákazníky.

Zjistíme-li, že recenze byla vytvořena někým, kdo na webovém rozhraní nákup neuskutečnil, jsme oprávněni takovou recenzi odstranit, případně ji nezveřejnit.

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

12.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

12.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

12.3. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10. 5. 2023

Obchodní podmínky platné od 13.3.2020 do 9.5.2023 Obchodni_podminky_SS_13032020
Obchodní podmínky platné od 2.8.2017 do 12.3.2020.0208obchodnipodminky02082017
Obchodní podmínky platné od 1.4.2016 do 1.8.2017 obchodnipodminky01042016
Obchodní podmínky platné od 10.2.2015 do 31.3.2016 obchodni_podminky_022015