Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu SKLENĚNÝ SHOP CZ od naší společnosti
REDEFIN s.r.o., se sídlem Přerov, U Výstaviště 1297/10, PSČ 750 02,
IČ: 28656563, DIČ: CZ28656563, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45315
Adresa pro doručování: REDEFIN s.r.o., Přerov, U Výstaviště 1297/10, PSČ 75002
REDEFIN s.r.o., U Výstaviště 1297/10, 750 02 Přerov
Telefonní číslo: + 420 581 332 455 – prodejna a sklad, + 420 731 577 450 – reklamace
Kontaktní e-mail: info@sklenenyshop.cz, reklamace@sklenenyshop.cz

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?
Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:
• má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
• je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
• vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době.

2. Jaká je záruční doba?
Jste-li spotřebitelem tak u nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. Jste-li podnikatelem nebo jiným nespotřebitelem záruční lhůta činí 12 měsíců od převzetí zboží.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.
U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.
Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
 jste o vadě před převzetím věci věděli;
 jste vadu sami způsobili;
 uplynula záruční doba.
Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
 opotřebení zboží způsobené jeho užíváním,
 vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.
U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

5. Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
 pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. Některé reklamace lze vyřídit na základě zaslané fotodokumentace závady.
 reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k opravě), do naší provozovny.
Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.4 2016.