Obchodne podmienky Slovensko

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu Skleněný shop cz umiestneného na webovom rozhraní http://www.sklenenyshop.cz/ (ďalej len "webové rozhranie") medzi

našou spoločnosťou
REDEFIN s.r.o., se sídlem U Výstaviště 1297/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,
IČ: 28656563, DIČ: CZ28656563, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 45315
Adresa prevádzky: Skleněný shop cz, REDEFIN s.r.o., U Výstaviště 1297/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Telefónne číslo: + 420 581 332 455, e-mail: info@sklenenyshop.cz

Ďalšie kontaktné údaje nájdete na webovom rozhraní v sekcii kontakty.

ako predávajúcim

a Vami ako kupujúcim

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke, a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne, alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 2. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 3 a 4. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 5. Reklamácia sa riadia naším reklamačným poriadkom.

Ak ste spotrebiteľ, kúpna cena (alebo len "cena") zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov Vám vždy bude oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ak ste podnikateľ alebo právnická osoba, je možné v zmluve dohodnúť ustanovenia odlišné od obchodných podmienok a tieto výnimky vzhľadom majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.1. Vzťahuje sa kúpna zmluva len na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo len "zmluva") sa tu označuje akákoľvek zmluva uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.2. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. Ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok. Ak uvediete v objednávke svoje identifikačné číslo osoby (IČO), budeme mať za to, že ste podnikateľom. Najmä ako nespotřebitel nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.3. Aké zvláštne práva máte, ak ste spotrebiteľ?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. Telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);

 nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);

 právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);

 právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 11.3 týchto obchodných podmienok).

1.4. Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 týmito obchodnými podmienkami;

 Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

 Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;

 podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;

 objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

 zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len "občiansky zákonník");

 zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Ak sa Vaša bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovenskej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi slovenským právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.5. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

1.6. Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

2. KUPNÁ ZMLUVA

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov (pre spotrebiteľov sa táto cena tovaru nezvyšuje). Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Ak ste podnikateľom, môžete sa na webovom rozhraní registrovať. Ak sa registrujete, spadáte do niektorej z kategórií uvedenej v sekcii veľkoobchod v kolónke "Určené pre" a zároveň požiadate o pridelení výhod veľkoobchodného zákazníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu obchod@sklenenyshop.cz, môžete po prihlásení automaticky využívať výhody uvedených na webovom rozhranie, vrátane zníženia výslednej kúpnej ceny. Súčasne Vás môžeme požiadať o potvrdenie Vášho podnikateľského oprávnenia.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačnú).

Pred záväzným odoslaním objednávky oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodacie adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O obdržaní objednávky Vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatí objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

  • Kedy je teda zmluva uzavretá?

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je Vám doručený prijatia objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zmeniť alebo zrušiť?

Ak ste spotrebiteľom, objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. Nebolo Vám zaslané prijatí objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť či zmeniť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená alebo zmenená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

Ak ste podnikateľom, v prípade zrušenia objednávky z Vašej strany máme nárok na storno poplatok vo výške 50% z ceny tovaru.

2.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

Podnikatelia môžu využívať zliav a ďalších výhod podľa informácií dostupných na webovom rozhraní.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavné technické chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať Vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatia objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálny, bezodkladne vás na to upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslanej objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Ak ste spotrebiteľom, celá zmluva

Vám bude zaslaná e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.7. Čo keď niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8. V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť?

Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa výslovne dohodneme na inom jazyku.

2.9. Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Na vyžiadanie Vám ju zašleme. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;

 bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky),

 platobnou metódou "twist" (spočívajúce v odloženie platby o 14 dní, prípadne o dlhší časový úsek, za poplatok podľa podmienok Twista).

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní, alebo si ich môžeme individuálne dohodnúť.

Platba platobnou metódou "twist" je poskytovaná spoločnosťou Twist payments as, so sídlom Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 01615165, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 19085 (ďalej len "twist"), na základe postúpenia pohľadávky na úhradu celkovej kúpnej ceny s predĺženou splatnosťou na spoločnosť twist, a to za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach twist.

V prípade, že si vyberiete platobnú metódu "twist", vyhlasujete, že ste svojprávny / á a starší ako 18 rokov a zároveň, že ste si vedomí toho, že platobná metóda "twist" a služba "twist" ako taká je určená iba osobám spĺňajúce tieto uvedené požiadavky.

V prípade, že využijete platobnú metódu "twist", ktorú Vám sprostredkovávame a ktorú poskytuje spoločnosť Twist, ste povinní uhradiť kúpnu cenu do 14 dní odo dňa odoslania tovaru.

V prípade využitia platobnej metódy "twist" sa splatnosť kúpnej ceny riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami twist.

Nezaručujeme a nie sme povinní Vám zaistiť nepretržitý prístup k využívaniu platobnej metódy "Twista".

Zvolením platobnej metódy "twist" a následným odsúhlasením voľby platobnej metódy "twist" spoločnosti Twist zároveň súhlasíte s Všeobecnými obchodnými podmienkami twist. V prípade, že Vám spoločnosť Twist odmietne poskytnú platobnú metódu, resp. službu "Twist", bude Vaša objednávka (resp. zmluva) zrušená. V tomto prípade môžete urobiť novú objednávku a zvoliť inú platobnú metódu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že nie sme účastníkom zmluvných vzťahov medzi Vami a spoločnosťou twist. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za splnenie povinností zo sprostredkovateľskej zmluvy ani nenesieme zodpovednosť za prípadnú škodu Vám vzniknutú v súvislosti so sprostredkovateľskú zmluvu.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní.

Ak ste spotrebiteľom, v objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. týchto obchodných podmienok alebo od vystavenia zálohovej faktúry. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet. Toto ustanovenie sa neaplikuje v prípade platby metódou "twist" podľa článku 3.1. týchto obchodných podmienok.

Ak ste podnikateľom, môžu Vám pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok na náhradu škody, ktorá nám Vaším omeškaním vznikla, tým nie je dotknutý. V prípade Vášho omeškania s úhradou ceny sme tiež oprávnení pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých Vašich splatných záväzkov.

3.3. V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v slovenských korunách (Sk) alebo v eurách (EUR). V iných menách je možné platiť len po dohode s nami.

3.4. Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 5.000 Sk.

Zálohu vo výške 100% spravidla požadujeme u tovaru vyrábaného na zákazku, tj. Hlavne u pieskovanie tovaru.

Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

Sme oprávnení neumožniť platenia po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov - podnikateľov.

3.5. Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb a daňový doklad?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením účtenky podľa zákona č. 112/2016 Zb. O evidencii tržieb, v znení neskorších predpisov a daňového dokladu elektronickou formou.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisí vždy od veľkosti a povahe tovaru a na cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

4.3. Kedy Vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla odovzdáme dopravcovi či pripravíme k odberu do jedného pracovného dňa od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe). Doba dodania sa primerane predlžuje v prípade odsúhlasené zmeny Vašej objednávky.

Tovar, ktorý nie je skladom, odovzdáme dopravcovia, akonáhle je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Čo najskôr po prevzatí zásielky odporúčame skontrolovať jej kompletnosť a nepoškodenosť. V prípade zistenia nedostatkov nás čo najskôr kontaktujte.

Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

4.5. Ako postupovať po prevzatí tovaru v prípade, že ste nespotřebitelem?

Okamžite po prevzatí tovaru ste povinní skontrolovať tovar, najmä ste povinní skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu ste povinný nám ho oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené závady ste povinní vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu nám zaslať spolu s oznámením závady. Ak ste podnikateľ a neoznámite nám nesúlad dodaného tovaru vo vyššie uvedenej lehote, zanikajú Vaše práva spojené s prevzatím tovaru.

4.6. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

5. ODSTUPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY

5.1. Ak ste spotrebiteľom, platí pre Vás ustanovenia o odstúpení od kúpnej zmluvy uvedená v bodoch 5.2. - 5.8. Ste Ak podnikateľom prípadne iným nespotřebitelem, platia pre Vás ustanovenia o odstúpení od kúpnej zmluvy uvedené v bodoch 5.3., 5.7. a 5.9. - 5.11.

5.2. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Podľa občianskeho zákonníka môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. U nás môžete (nad rámec zákonnej úpravy) od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 30 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať pomocou nášho formulára na webovom rozhraní, e-mailom alebo na našu doručovaciu adresu. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme. Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

5.3. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom. V prípade, že dôjde k čiastočnému odstúpeniu od zmluvy, tj. Odstúpite od časti objednávky, čím dôjde k zníženiu ceny objednávky a zníženie tejto ceny objednávky ovplyvní splnenie podmienok pre poskytnutie ďalších výhod, napr. Zľavy či služby zadarmo, sme oprávnení Vám tieto poskytnuté výhody spätne napočítať v plnej hodnote a započítať oproti Vášmu práve na vrátenie časti kúpnej ceny.

5.4. Kedy od zmluvy odstúpiť nedá?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od zmlúv o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa Vášho želania alebo pre Vašu osobu (napr. Tovar, ktorý bol pieskovanie).

5.5. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Ak sa rozhodnete tovar vrátiť, odporúčame použiť formulár uvedený na našom webovom rozhraní, ktorý vás prevedie procesom vrátenia tovaru. Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu uvedenú vo formulári na webovom rozhraní, našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzkarne alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotřebené a neznečistené a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpe tovaru;

 písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybavenie Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.6. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Popri kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime:

 rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo

 spôsobom, aký budete požadovať;

Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na Vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.7. Čo keď bolo vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodené alebo zničené pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru (prípadne jej časť zodpovedajúcu vzniknutej škode).

Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodené, opotrebované, znečistené alebo čiastočne spotrebované, máme voči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, tj. Vrátená Vám bude čiastka znížená o vzniknutú škodu.

5.8. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);

 tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) Nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

 plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je Vám doručený.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich pracovných dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.9. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my, ak ste podnikateľom?

Nad rámec dôvodov uvedených v článku 5.8. týchto obchodných podmienok, môžeme od zmluvy odstúpiť do doby, než prevezmete tovar. V takom prípade Vám vrátime kúpnu cenu, ktorú ste už zaplatil, bezhotovostne na účet, ktorý nám oznámite, alebo na účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám žiaden do 5 dní od odstúpenia neoznámite).

Ďalej sme oprávnení odstúpiť od zmluvy, ak ste v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 2 týždne od dátumu splatnosti.

5.10. Kedy môžete a kedy nemôžete od zmluvy odstúpiť Vy, ak ste podnikateľom?

Ste oprávnení odstúpiť od zmluvy, ak sme v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.

Nie ste oprávnení odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktoré bolo dodané riadne, včas a bez vád.

5.11. Ako odstúpiť od zmluvy, ak ste podnikateľom?

Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronicky tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a ak ste spotrebiteľom, tiež § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

7. OCHRANA OBCHODEJHO TAJOMSTAVA A NAŠEJ OBCHODNEJ POLITIKY (platí len pre podnikateľov)

7.1. Pri dojednávaní zmluvy a jej plnenie Vám môžu byť oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Vy sa zaväzuje tieto informácie najmä:

  • uchovávať ako dôverné;
  • neposkytnúť je bez nášho súhlasu inej osobe;
  • nevyužiť je na iný účel, než na plnenie zmluvy;
  • nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.

7.2. Ďalej sa zaväzujete, že nebudete bez nášho súhlasu robiť kópie podkladov, ktoré sme Vám odovzdali.

7.3. V prípade, že opakovane a závažne porušujete pri svojej obchodnej činnosti našu obchodnú politiku alebo obchodnú politiku výrobcu tovaru, môžeme spoluprácu s Vami ukončiť. V takom prípade si vyhradzujeme tiež právo odstúpiť od akejkoľvek zmluvy uzatvorenej s Vami.

8. REGISTRACIA NA WEBOVEM ROZHRANÍ

Na webovom rozhraní sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovom rozhraní. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet.

Pre prístup do používateľského účtu je potreba užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založenie boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.

V prípade zmien vo Vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že máme právo Váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom Vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez súhlasu našej spoločnosti či držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

9.1. Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní vyššie popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

Naša spoločnosť ako držiteľ autorských práv má najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať primerané zadosťučinenie za spôsobenú ujmu.

10. OSTATNÉ VZŤAHY SÚVISIACE S VYUŽÍVANÍM WEBOVÉHO ROZHRANIA

10.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opustenie webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov.

10.2. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. Predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla Vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

10.3. Nemôžeme Vám zaručiť neprerušovaný prístup na webové rozhranie, ani nezávadnosť a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a užívania webového rozhrania, vrátane prípadné škody vzniknuté pri sťahovaní dát zverejnených na webovom rozhraní, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam .

10.4. Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup na webové rozhranie,

a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť našej spoločnosti škodu, ktorá Vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Aké povolenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovania.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

11.2. Ako vybavujeme sťažnosti? (Platí len, ak ste spotrebiteľom)

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 11.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexy správania, ani žiadne také nedodržiavame.

11.3. Vaše práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: +420 296 366 360) alebo na Združenie slovenských spotrebiteľov, z. ú. (adresa: tr. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhranie: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefón: +420 495 215 266) na účely mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažnosti týkajúce sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu ARS môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/ odr /.

11.4. Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíši od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužitelnému ustanovenia.

Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 13. 3. 2020